STALLINGS VOORWAARDEN

 28-10-2015

(KvKnr.:30235431)


1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

  1. Verhuurder/bewaarnemer/opdrachtnemer: Overeem (eenmanszaak), gevestigd te (4184 EM) Opijnen, Zandstraat 127, hierna ook genoemd: ‘Overeem’;
  2. Huurder/bewaargever/opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend in bedrijf of beroep, met wie Overeem een overeenkomst aangaat van (ver)huur, respectievelijk van bewaarneming of opdracht, of met wie Overeem in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst tot (ver)huur, respectievelijk van bewaarneming of opdracht (hierna ook genoemd: ‘de wederpartij’);
  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot(ver)huur en/of bewaarneming en/of opdracht die tussen Overeem en de wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
  4. Gehuurde: onder “gehuurde” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door Overeem aan de wederpartij ter beschikking gestelde (stallings)ruimte(n) op grond van een huurovereenkomst, in het kader van bewaarneming of dienstverlening, of anderszins;
  5. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die door of namens Overeem in verband met het gehuurde of anderszins worden verricht;
  6. Order: iedere opdracht van de wederpartij, in welke vorm dan ook.

 


2. Toepasselijkheid. Totstandkoming van de overeenkomst. Wijziging.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van Overeem en op alle overeenkomsten die door Overeem met de wederpartij zullen worden gesloten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van de wederpartij, zijnde ondernemer, wordt door Overeem uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.4 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een Order houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

2.6 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Overeem is eerst gebonden, doordat Overeem  een Order schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Overeem is gerechtigd opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht (verhuur of bewaarneming of anderszins)  te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een Order heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand doordat Overeem geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek (tot huur of bewaarneming of anderszins) van de wederpartij, dan wel doordat Overeem aan een om stalling verzocht hebbende wederpartij een factuur zendt.

3.3 Alle opgave en aanduidingen van het gehuurde en/of diensten (en/of de bewaarneming) zijn door Overeem met zorg gedaan, maar Overeem kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte afbeeldingen of modellen zijn slechts aanduidingen van het gehuurde, respectievelijk van de betreffende diensten. Wanneer de wederpartij aantoont dat het gehuurde en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van Overeem of van de afbeeldingen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3.4 Door Overeem verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.


4. Prijzen

4.1 Alle (huur)prijzen van Overeem zijn uitgedrukt in Euro’s en – voor wat betreft de wederpartij handelend in bedrijf of beroep - exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele handelings- of transportkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Overeem zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

4.2 De door Overeem genoemde prijs is gebaseerd op zijn (inkoop)prijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor (op/af)levering van de diensten, wordt verhoogd, heeft Overeem het recht de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.


5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Elke Overeenkomst wordt door Overeem aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de wederpartij op grond van door Overeem in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

5.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Overeem gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Overeem zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

5.3 Tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling voor de diensten per bank te geschieden en wel op IBAN/rekeningnummer: NL 93RABO0350612544, met inachtneming van de geldende betalingscondities van Overeem, zoals vermeld op de betreffende offerte, respectievelijk, de verstrekte prijslijst. De betaling per bank door de wederpartij dient daarbij – met uitzondering van een schriftelijk overeengekomen betalingstermijn van maximaal dertig (30) dagen - steeds plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Overeem heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.

5.4 De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Overeem, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Overeem accepteert geen algemene voorwaarden van de wederpartij/ondernemer.

5.5 Zolang de wederpartij de door hem verschuldigde tegenprestatie, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Overeem gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Voorts is Overeem gerechtigd de in bewaarneming gegeven zaken onder zich te houden tot dat de wederpartij aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Overeem heeft voldaan (retentierecht).

5.6 De wederpartij heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij de wederpartij binnen dertig (30) dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

5.7 De wederpartij is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

5.8 Indien de wederpartij ook na het verstrijken van een bij aangetekende  brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is de wederpartij verplicht Overeem alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

In ieder geval is de wederpartij in het geval van een geldvordering verschuldigd:

rentekosten gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6,75%. Eventueel door Overeem te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012. Indien Overeem aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.9 Indien door Overeem uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de wederpartij uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.


6. Verplichtingen van de wederpartij

6.1 De wederpartij is gehouden Overeem tijdig alle informatie te verstrekken, welke Overeem naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door de wederpartij verstrekte informatie, waarbij Overeem mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de wederpartij verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Overeem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

6.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Overeem zijn verstrekt heeft Overeem het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van Overeem - bij de wederpartij in rekening te brengen.


7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Overeem zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

7.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Overeem het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van de wederpartij.


8. Termijnen

8.1 De door Overeem opgegeven termijn voor het verrichten van diensten  is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Overeem geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Overeem verstrekte gegevens. De uitvoeringstermijn zal door Overeem zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Overeem opgegeven (uitvoerings)tijden zijn slechts indicatief.

8.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of bevestiging anderszins door Overeem. Indien Overeem voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de wederpartij moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Overeem, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

8.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft de wederpartij geen recht op (schade)vergoeding ter zake. De wederpartij heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. De wederpartij is alsdan gerechtigd - na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn - de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.


9. Overmacht

9.1 Indien Overeem door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Onder overmacht van Overeem wordt verstaan elke van de wil van Overeem onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de wederpartij wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Overeem kan worden verlangd. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht mede verstaan: werkstakingen, protestacties, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme of daarmee overeenkomende toe-standen, (stroom)storingen, storingen in communicatielijnen of – systemen, gebreken of storingen aan (transport)voertuigen, verkeersstremming, brand, ontploffing en andere calamiteiten in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen natuurrampen en omvangrijke ziekten van epidemiologische aard van personeelsleden van Overeem.

9.4 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan de (tijdige) op- of aflevering c.q. ter beschikking stelling van het gehuurde, in de weg te staan, in welke gevallen Overeem de keuze heeft de levering van diensten uit te stellen of de (huur)overeenkomst te ontbinden.

9.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. Overeem is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enige (directe of indirecte) schade van of bij de wederpartij, noch is Overeem daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 2.


10. Reclame/klachten

10.1 Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk en gedetailleerd te worden gemeld aan Overeem. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na verrichting van de diensten schriftelijk aan Overeem worden gemeld.

10.2 De wederpartij zal alle door Overeem voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen.

10.3 De wederpartij heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van verrichte diensten waarvan door Overeem geen controle op de reclame kan plaatshebben.

10.4 De wederpartij kan geen aanspraken ter zake van reclames doen gelden jegens Overeem zolang de wederpartij enige daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Overeem niet is nagekomen.

10.5 Reclame betreffende verrichte werkzaamheden  kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde werkzaamheden en alsnog te leveren werkzaamheden.

10.6 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Overeem geven de wederpartij nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Overeem op te schorten.


11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Overeem is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de wederpartij of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

11.2 De aansprakelijkheid van Overeem jegens de wederpartij is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de jaarlijkse huurprijs exclusief BTW). Indien  geen factuurbedrag c.q. jaarlijkse huurprijs kan worden aangewezen, is Overeem haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

11.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Overeem, zal de wederpartij Overeem vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de huur en/of diensten, tenzij de wederpartij redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

11.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Overeem of haar hoogste leidinggevend personeel.

11.5 Indien bij levering van  diensten door Overeem aan de wederpartij aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de diensten en doeleinden, is de wederpartij verplicht zich hieraan te houden.


12. Opschorting en Ontbinding

12.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, zullen alle overeenkomsten met de wederpartij van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Overeem de wederpartij binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval Overeem zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

  1. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  2. al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van de wederpartij op te schorten;

een en ander onverminderd Overeem haar andere rechten onder welke overeenkomst met de wederpartij dan ook en zonder dat Overeem tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.2 Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de wederpartij in verzuim en is Overeem gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

  1. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  2. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd Overeem haar andere rechten onder welke overeenkomst met de wederpartij dan ook en zonder dat Overeem tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Overeem op de wederpartij en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.  De wederpartij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Overeem in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.


13.Definities en rangorde

13.1. Onder huurder wordt verstaan:  een ieder die een gemotoriseerd of ongemotoriseerd object stalt bij Overeem.

13.2. Indien in onderstaande bepalingen tegenstrijdigheden/afwijkingen voorkomen met de voorgaande bepalingen van deze Voorwaarden, dan prevaleren onderstaande bepalingen.


14. Totstandkoming, duur, opzegging en risico

14.1 De stallingsovereenkomst tussen Overeem en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van deze algemene (stallings) voorwaarden, alsmede de van toepassing zijnde prijslijst, te hebben ontvangen en  met de inhoud daarvan in te stemmen.

14.2  De stallingsovereenkomst wordt - behoudens andersluidende schriftelijke afspraak – aangegaan voor de duur van één kalenderjaar (‘het stallingsjaar’).

14.3 Gedurende de in art. 14 lid 2 genoemde periode kunnen partijen de stallingsovereenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen.

14.4 Voor een rechtsgeldige beëindiging van de stallingsovereenkomst na afloop van de in art. 14 lid 2 genoemde periode, dient huurder de stallingsovereenkomst middels een aangetekende brief op te zeggen, zulks tegen het einde van het stallingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

14.5 Als de in art. 14 lid 2 genoemde periode verstrijkt zonder opzegging overeenkomstig art. 14 lid 4, wordt de stallingsovereenkomst (stilzwijgend) voort gezet voor de duur van één kalenderjaar . In dat laatste geval (bij stilzwijgende voortzetting) dient beëindiging eveneens door opzegging overeenkomstig art. 14 lid 4 plaats te vinden.

14.6. Stalling geschiedt geheel voor rekening en risico van huurder.  Alle risico’s met betrekking tot het gehuurde en het gestalde object zijn gedurende de huurperiode geheel voor de huurder. Overeem is in geen geval aansprakelijk voor enig (zichtbaar of onzichtbaar) gebrek of enige schade welke voor de huurder uit (het gebruik van) het gehuurde mogelijkerwijs voortvloeit. De huurder is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd en op welke wijze ook veroorzaakt aan het gehuurde (en het gestalde object), ongeacht of deze al of niet is te wijten aan schuld van de huurder en/of derden, dan wel aan overmacht.

14.7 Overeem is gerechtigd de stallingsovereenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring per direct op te zeggen in de navolgende gevallen:

- indien de huurder metterwoon Nederland verlaat of gaat verlaten;

- indien de huurder niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst voldoet;

- in het geval de huurder komt te verkeren in (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dan wel  stillegging en/of  liquidatie van zijn onderneming.


15. Stallingsjaar, openingstijden en administratiekosten.

15.1 Het stallingsjaar loopt normaliter vanaf  de datum van ondertekening van het inschrijfformulier en wordt – behoudens opzegging – na afloop (stilzwijgend) voortgezet overeenkomstig art. 14 lid 5.

15.2  Een afwijkend stallingsjaar of een gedeeltelijk stallingsjaar kan in overeenstemming met  Overeem worden overeengekomen.

15.3 De stalling is alleen geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 21:00 uur. Op zaterdagen en zondagen, alsmede op feestdagen,  is de stalling gesloten, behoudens in onderlinge afstemming met Overeem en tegen vergoeding van  (administratie)kosten ad EUR 20,--.


16.Betalingen/huurprijsaanpassingen

16.1 Binnen zeven (7) dagen na aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde (jaar)huur door Overeem te zijn ontvangen. Indien de stallingsovereenkomst (stilzwijgend) wordt voort gezet, dient de verschuldigde (jaar)huur binnen zeven (7) dagen voor aanvang van de voortgezette stallingsperiode door Overeem te zijn ontvangen.

16.2 Indien een andere stallingsperiode dan één kalenderjaar is overeengekomen, dient betaling van de huur binnen zeven (7) dagen na aanvang  van die (afwijkende) stallingsperiode plaats te vinden.

16.3 Indien kostprijs verhogende factoren of gewijzigde (fiscale) regelgeving daartoe aanleiding geven, is Overeem gerechtigd deze prijsstijgingen in de huur te verdisconteren. Voorts heeft Overeem het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Hij zal de huurder daarvan tijdig  in kennis stellen. Onverlet het vorenstaande is Overeem gerechtigd, met inachtneming van een termijn van twee (2) maanden, de huurprijzen tussentijds te verhogen.

16.4 Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Overeem zonder enige ingebreke stelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.

16.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Overeem op de huurder verhaald worden.

16.6 Overeem heeft het recht het gestalde object onder zich te houden totdat het aan haar verschuldigde geheel door huurder is voldaan (retentierecht).

16.7 Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. Huurder heeft nimmer recht op restitutie van huurbetalingen.

16.8 De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar indien en voor zover de huurder zijn gestalde object tijdens het stallingsjaar verkoopt.


17.Gebruik en onderhoud

17.1. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en na afloop van de huur weer in goede (oorspronkelijke) staat aan Overeem te zullen opleveren. Het gehuurde mag alleen overeenkomstig

de bestemming (stalling) gebruikt worden. De kosten van onderhoud en herstel zijn voor rekening van de huurder.

17.2. Het ter beschikking stellen uit welke hoofde dan ook van het gehuurde aan derden is niet toegestaan, tenzij Overeem daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. In geval deze toestemming wordt verleend, blijft de huurder volledig aansprakelijk.


18. Geboden en verboden

18.1 Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient de huurder zelf voor de stalling zorg te dragen. 

18.2.Indien de huurder het gestalde object wenst op te halen uit de stalling, dient de huurder dit tenminste twee tot drie dagen van tevoren te melden aan de stallingsbeheerder. Met vermelding van zijn naam, kenteken en zijn debiteurennummer. Dit geldt ook voor het terugbrengen van het object.

18.3.Het is de huurder verboden zich buiten de openingstijden in de stallingsruimte te bevinden.

18.4.Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van de stallingsbeheerder het object in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.

18.5.Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde c.q. de stallingsplaats aan derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.

18.6.De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het te stallen object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Dit geldt ook voor eventuele accu’s in een object. Hierbij dienen de polen ontkoppelt te worden. Brandstoftanks waaronder begrepen benzine, diesel of LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat het object in de stalling wordt geplaatst.

18.7 Het is de huurder niet toegestaan het gestalde object immobiel te maken.

18.8 Het is verboden om in het gehuurde c.q. de stallingsruimte te roken.

18.9 Het is verboden in de stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan het object te verrichten. Ook tussentijds starten is niet mogelijk.

18.10 Het is niet toegestaan in de stalling verkoopacties te ondernemen.

18.11 Huurder is bekend met het feit dat de stallingsruimte niet wordt verwarmd. De  maximale hoogte  van het gehuurde c.q. de stallingsruimte is 4 meter.


19. Vaststelling van de prijs. Additionele kosten.

De prijs wordt vastgesteld conform de prijslijst en  aan de hand van de totale lengte van het gestalde object, inclusief dissel, fietsenrek e.d. en de totale breedte. Voor boten, vouwwagens, karretjes, auto’s en caravans geldt een verschillend tarief. Voor het ophalen of brengen geldt: bij een stallingsjaar zit de eerste 10 keer halen of brengen inbegrepen bij de huur. Voor het halen of brengen meer dan 10 keer vragen we € 10,00 per keer (halen en brengen is 1 keer). 


20.Verzekering. Aansprakelijkheid.

20.1. De huurder is verplicht het gestalde object tijdens de huurperiode genoegzaam te verzekeren.

20.2. De huurder is onverkort aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door zijn toedoen of nalatigheid, respectievelijk van zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.

20.3 Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt volledig op eigen risico.

20.4.Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor  rekening en risico van de huurder.

20.5. Overeem is slechts aansprakelijk voor de schade aan een (gestald) object indien dit te wijten is aan grove schuld of opzet van de stallingsbeheerder of  (andere) personen in dienst van – of ingezet door - Overeem voor het uitvoeren van werkzaamheden.


21.Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

21.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

21.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Overeem en de wederpartij op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

21.3 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Overeem.


22.Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend  karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.


23. Partiële nietigheid

Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

ALGEMENE (STALLINGS)VOORWAARDEN van Overeem (eenmanszaak) (KvKnr.:30235431)

Stalling