Parking Voorwaarden 

( 15-11-2017 )

(KvKnr.:30235431)


Overeem (eenmanszaak), kantoorhoudende te 4184 EM Opijnen, Zandstraat 127, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 30235431 hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Overeem (eenmanszaak), hierna ook genoemd “Overeem”;

De ondernemer die bedrijfsmatig een dienst biedt om in haar (overdekte) buitenparkeer gelegenheid gemotoriseerde of ongemotoriseerde objecten te stallen danwel te parkeren voor haar opdrachtgevers.


2. Aanbieding

Iedere offerte van Overeem betreffende het verhuren van (overdekte) buiten parkeergelegenheid ten behoeve van gemotoriseerde en/of ongemotoriseerde objecten.


3. Overeenkomst

Iedere verhuurcontract dat tussen opdrachtgever en Overeem tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het contract.


4. Producten en diensten

Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Overeem.


5. Voorwaarden

Deze Algemene buiten parkeergelegenheidsvoorwaarden.


6. Opdrachtgever/wederpartij

Degene die met Overeem een overeenkomst is aangegaan danwel degene die een aanbieding in de zin van lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.


7. Opdracht

Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden danwel aanbieden van diensten zoals bedoeld in lid 1 van de opdrachtgever aan Overeem. 2


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Overeem, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Overeem waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2.4 Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

2.5 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Overeem en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.8 De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient de deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.

2.10 Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Overeem.


Artikel 3: Aanbieding en realisatie van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt alleen tot stand indien en voor zover de opdrachtgever op basis van de aanbieding opdracht geeft aan Overeem en Overeem deze opdracht schriftelijk accordeert en uitvoert. Overeem is gerechtigd opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand doordat Overeem geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek (tot huur of bewaarneming of anderszins) van de opdrachtgever, dan wel doordat Overeem aan de opdrachtgever een factuur zendt.

3.3 Een aanbieding is geldig tot en met de op de aanbieding vermelde geldigheidsduur.

3.4 De basis van de prijzen wordt onder meer gevormd door de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Overeem geldende omstandigheden, zoals onder meer, levertijden, eventuele aankoopprijzen, valutakoersen, eventuele in- en uitvoerrechten en vrachttarieven, heffingen en belastingen en accijnzen die direct of indirect van Overeem worden geheven dan wel door derden ten laste van Overeem worden gebracht.

3.5 De door Overeem opgegeven diensten worden met zorg verricht. Voor ter zake onvermijdelijke afwijkingen kan Overeem echter niet instaan dat dit niet zal voorkomen. Tekeningen of modellen zijn slechts een benadering van de betreffende producten en diensten

3.6 Door Overeem verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld. 3

3.7 De openingstijden van de buitenparkeergelegenheid zijn op werkdagen van 5.30 uur tot 21.00 uur. Gedurende het weekend kan slechts in overleg met Overeem gebruik gemaakt worden van de parkeergelegenheid. Het brengen en ophalen van voertuigen dient steeds in voorafgaand overleg met Overeem te geschieden.


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt door Overeem naar beste inzicht en vermogen op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap uitgevoerd.

4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Overeem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Overeem worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Overeem zijn verstrekt, heeft Overeem het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, doch de daaruit voortvloeiende kosten op de opdrachtgever te verhalen.

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Overeem de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4 Overeem laat onderdelen van het bedrijfsproces door derden verrichten wanneer een goede uitwerking van de overeenkomst dit vereist.

4.5 De stallingsovereenkomst wordt - behoudens andersluidende schriftelijke afspraak – aangegaan voor de duur van één dag, één maand danwel één kalenderjaar (‘de stallingsperiode), loopt normaliter vanaf de datum van ondertekening van het inschrijfformulier en wordt – behoudens opzegging – na afloop (stilzwijgend) voortgezet overeenkomstig artikel 11.8.

4.6 Gedurende de in artikel 4.5 genoemde periode kunnen partijen de stallingsovereenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen.

4.7 Een afwijkend stallingsjaar of een gedeeltelijk stallingsjaar kan in overeenstemming met Overeem worden overeengekomen.

4.8 Indien het te stallen object gedurende de overeenkomst wordt vervangen door een kleiner object leidt dit niet tot een aanpassing van de overeengekomen prijs. De opdrachtgever dient vervangingen danwel aanpassingen van het object wel aan opdrachtnemer door te geven.

Artikel 5. Tijdstip van ter beschikking stelling/ aanvaarding.

5.1 Tijdstip van levering is het moment van oplevering c.q. ter beschikkingstelling van het gehuurde aan de opdrachtgever.

5.2 Door de schriftelijke aanvaarding van een aanbieding van opdrachtgever conform de vereisten uit artikel 3, komt de overeenkomst tussen partijen tot stand. Overeem zal in de overeenkomst de datum van de ter beschikking stelling van de stalling(en) vastleggen. Indien Overeem voor de ter beschikking stelling van de stalling gegevens of hulpmiddelen nodig heeft die door de opdrachtgever moeten worden verstrekt, begint de levertermijn op de dag dat de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever is gegeven , ongeacht het feit dat door het eventueel ontbreken van de benodigde gegevens of hulpmiddelen uitvoering van de overeenkomst nog niet mogelijk is. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen daarbij voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 6: Prijzen

6.1 Overeem stelt aan opdrachtgever een prijslijst met daarop prijzen van veel voorkomende diensten beschikbaar.

6.2 Prijzen worden altijd uitgedrukt in Euro’s.

6.3 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de publicatie ervan voor Overeem geldende omstandigheden, zoals (inkoop)prijs, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren die direct of indirect van Overeem worden geheven dan wel door derden ten laste van Overeem worden gebracht.

6.4 Wanneer 1 of meer kostprijsfactoren zich buiten trendmatig wijzigt gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst zal Overeem de prijzen dienovereenkomstig aanpassen. Voorts heeft Overeem het 4

 

recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Zij zal de huurder daarvan tijdig in kennis stellen. Onverlet het vorenstaande is Overeem gerechtigd, met inachtneming van een termijn van twee (2) maanden, de huurprijzen tussentijds te verhogen.

6.5 De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Overeem zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.


Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling van de facturen van Overeem dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Overeem. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op Overeem te verrekenen met de door Overeem in rekening gebrachte bedragen. Overeem heeft het recht om een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.

7.2 Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna de opdrachtgever 1 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend:

- over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-

- over de volgende Euro 2.500,- 10%

- over de volgende Euro 5.000,- 5%

- over de volgende Euro 190.000,- 1%

- over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van €6.775,-

 

7.3 Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van Overeem, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door Overeem rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering tot incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Overeem om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.

7.4 Indien bij herhaling van het gestelde in artikel 7.1 door opdrachtgever niet wordt nagekomen, heeft Overeem het recht, alvorens verder te presteren, van opdrachtgever contante betaling of vooruitbetaling te verlangen.

7.5 Alle betalingen aan Overeem dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantoren van Overeem of op de bankrekening die op de factuur vermeld staat, en worden geboekt in mindering op de oudste uitstaande schuld van de opdrachtgever aan Overeem ook indien de opdrachtgever bij zijn betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur

7.6 In individuele overeenkomsten kan schriftelijk een kortingsregeling worden opgenomen.

7.7 Overeem heeft het recht het gestalde object onder zich te houden totdat het aan haar verschuldigde geheel door de wederpartij is voldaan (retentierecht).

7.8 De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar.

7.9 Elke Overeenkomst wordt door Overeem aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de wederpartij op grond van door Overeem in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

7.10 Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten.

7.11 Indien door Overeem uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de wederpartij uitstel voor het verrichten van enige prestaties wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

7.12 Restitutie van huurpenningen is niet mogelijk. In geval van onenigheid tussen partijen ten aanzien van de stallingsvoorwaarden is Overeem gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel vernietigen, waarbij geen restitutie van het stallingsgeld mogelijk is. 5

7.13 De opdrachtgever dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Overeem kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten terzake verloren.

7.14 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is Overeem gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.


Artikel 8: Klachten

8.1 De aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde stalling dient direct te worden geïnspecteerd en gecontroleerd op zichtbare gebreken. Zichtbare gebreken dienen binnen drie dagen na de ter beschikking stelling van de stalling aan Overeem schriftelijk te worden kenbaar gemaakt waarbij de termijn geldt als fatale termijn. Na deze termijn worden alle zichtbare gebreken geacht te zijn ontstaan na aanvaarding door de opdrachtgever en komen zij voor risico en rekening van de opdrachtgever.

8.2 Alle klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken door dienen onverminderd andere bepalingen in deze voorwaarden binnen 8 werkdagen na ontdekking schriftelijk te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

8.3 Overeem zal indien de klacht gegrond wordt bevonden, naar haar eigen keuze, overgaan tot kosteloos herstelling, vervanging dan wel vergoeding aan de opdrachtgever.

8.4 Op wens van Overeem moeten gereclameerde stallingen worden gekeurd. Tenzij terecht is gereclameerd zijn de kosten van de keuring voor rekening van de opdrachtgever.

8.5 Reclameren is geen reden voor het opschorten van de betalingsverplichting.

8.6 Het indienen van een reclame, al dan niet gegrond, ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Overeem.

8.7 De opdrachtgever zal alle door Overeem, voor onderzoek van de reclame, gewenste medewerking verlenen.


Artikel 9. Niet toerekenbare tekortkoming

9.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te deze verstaan: Elke van de wil van Overeem onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oproer, revolutie, terrorisme of daarmee overeenkomende toestanden, (stroom)storingen, storingen in de communicatielijnen of – systemen, gebreken of storingen aan (transport)voertuigen, verkeersstremming, ontploffing en andere calamiteiten in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen natuurrampen en omvangrijke ziekten van epidemiologische aard van personeelsleden, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, overstroming, overheidsmaatregelen e.d., zowel bij Overeem alsmede bij derden, waardoor de verplichtingen jegens de opdrachtgever niet meer kunnen worden nagekomen.

9.2 Overeem is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.3 Overeem is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan Overeem de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Overeem zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht situatie op de hoogte stellen en zal over ontbinding met de opdrachtgever overleg voeren.

9.4 Indien Overeem al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan bij het optreden van de omstandigheid als bedoeld in artikel 9.1, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Iedere aanspraak op schadevergoeding is in geval van een niet toerekenbare tekortkoming uitgesloten. 6


Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Overeem is niet gehouden tot enige vergoeding van schade behoudens bepalingen van opzet of grove schuld van Overeem met inachtneming van de rechtsregels van openbare. Enige vorm van vergoeding aan de wederpartij dan wel aan derden ten aanzien gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, schade veroorzaakt door weeromstandigheden en/of voortvloeiend uit slijtage of ouderdom van het stallingsobject, direct of indirect, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Opdrachtgever vrijwaart Overeem voor alle aanspraken van derden veroorzaakt door gebruikmaking van door opdrachtgever gehuurde stalling(en) dan wel verstrekte gegevens in het kader van de overeenkomst.

10.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzekeren van het stallingsobject tegen verlies, diefstal, cascoschade (brand e.d.) doch in ieder geval WA danwel Casco, alsmede alle schade direct danwel indirect veroorzaakt door weersomstandigheden. Objecten die op verzoek van de opdrachtgever buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.4 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van dit contract en vrijwaart Overeem tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden welke direct of indirect voortvloeit uit, of verband houdend met, de stallingsovereenkomst. Opdrachtgever verleent Overeem hiervoor vrijwaring.

10.5 Het ter beschikking stellen uit welke hoofde dan ook van het gehuurde aan derden is niet toegestaan, tenzij Overeem daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. In geval deze toestemming wordt verleend, blijft de huurder volledig aansprakelijk.

10.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het constateren en ramen van schade. Alle kosten die hieruit voortvloeien blijven voor risico en rekening van de opdrachtgever.

10.7 Opdrachtgever is verplicht om het stallingsobject bij in bewaargeving in te laten nemen door de bewaarnemer, eventuele schade te laten registreren, te ondertekenen en de aanwijzingen van de beheerder strikt op te volgen.

10.8 Het betreden van de (buiten)stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt volledig op eigen risico en valt buiten iedere aansprakelijkheid van Overeem.

10.9 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toezicht van de stallingsbeheerder het object in of uit de (buiten)stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de (buiten)stallingsruimte. Het halen en brengen van het stallingsobject dient door bewaargever te geschieden d.m.v. registratie bij de bewaarnemer en de ingestelde openingstijden en in het stallingspakket gestelde voorwaarden.

10.10 Indien de opdrachtgever het gestalde object wenst op te halen uit de buitenstalling, dient de opdrachtgever dit tenminste twee tot drie dagen van tevoren te melden aan de stallingsbeheerder. Met vermelding van zijn naam, kenteken en zijn debiteurennummer. Dit geldt ook voor het terugbrengen van het object.

10.11 De aansprakelijkheid van Overeem jegens de wederpartij is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het betreffende factuurbedrag, respectievelijk, de jaarlijkse huurprijs exclusief BTW). Indien geen factuurbedrag c.q. jaarlijkse huurprijs kan worden aangewezen, is Overeem haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

10.12 Het is de opdrachtgever tijdens de stalling verboden om gas(flessen), olie- of benzine(reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieuonvriendelijke stoffen of zaken, dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, op of aan het gestalde object aanwezig te hebben. Van accu’s in een object dienen de polen ontkoppelt te worden. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de opdrachtgever aansprakelijk. Dit geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van uit het object lekkende olie en dergelijke. Opdrachtgever is verplicht om Overeem of diens gemachtigde toegang tot het gestalde object te verschaffen teneinde nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.

10.13 Het is verboden om in het gehuurde c.q. de (buiten)stallingsruimte te roken. 7

10.14 Opdrachtgever is verplicht om op een niet-gemotoriseerd object een disselslot aan te brengen.

10.15 Het is opdrachtgever niet toegestaan om op de buitenstallingsplaats onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten, het gestalde object immobiel te maken en/of in de (buiten)stalling verkoopacties te ondernemen.

10.16 De opdrachtgever verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en na afloop van de huur weer in goede (oorspronkelijke) staat aan Overeem te zullen opleveren. Het gehuurde mag alleen overeenkomstig de bestemming (buitenstalling) gebruikt worden. De kosten van onderhoud en herstel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10.17 Opdrachtgever is bekend met het feit dat de (buiten)stallingsruimte niet wordt verwarmd. De maximale hoogte van het gehuurde c.q. de (buiten)stallingsruimte is 4 meter.

10.18 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om in de buitenstalling te roken.

10.19 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke ontstaat door zijn eigen toedoen of nalaten dan wel dat van zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.

10.20 Overeem is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan het gestalde object ten gevolge van onder meer schade aan gebouwen door storm, brand, sneeuwdruk of enige andere calamiteit, alsmede voor diefstal, inbraak, vermissing of enige andere gebeurtenis. Opdrachtgever verklaart zich akkoord dat het stallen van het object geschiedt voor eigen risico. Bij een eventuele afname van elektra door opdrachtgever bij opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het ontstaan van gebreken aan onder andere accu’s


Artikel 11. Ontbinding en opschorting

11.1 Indien opdrachtgever op enige wijze jegens Overeem tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van opdrachtgever of staking van de onderneming van opdrachtgever, is Overeem, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

11.2 Indien Overeem conform het in artikel 11.1 bepaalde de overeenkomst ontbindt, wordt onverminderd de overige rechten van Overeem, al hetgeen opdrachtgever aan Overeem uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal Overeem zijn gerechtigd de verdere uitvoering van enige opdracht op te schorten.

11.3 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Overeem gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Overeem zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

11.4 De wederpartij heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten.

11.5 De wederpartij is gehouden Overeem tijdig alle informatie te verstrekken welke Overeem naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Overeem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, onvolledig of onjuist aan Overeem zijn verstrekt heeft Overeem het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten(direct en indirect) – volgens de gebruikelijke tarieven van Overeem - bij de wederpartij in rekening te brengen.

11.6 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

11.7 Voor een rechtsgeldige beëindiging van de (buiten)stallingsovereenkomst na afloop van de in artikel 2.11 genoemde periode, dient opdrachtgever de stallingsovereenkomst middels een aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

11.8 Als de in artikel 2.11 genoemde periode verstrijkt zonder opzegging overeenkomstig artikel 11.7, wordt de (buiten)stallingsovereenkomst (stilzwijgend) voortgezet voor de duur van één kalenderjaar. In dat laatste geval (bij stilzwijgende voortzetting) dient beëindiging wederom door opzegging overeenkomstig artikel 11.7 plaats te vinden. 8


Artikel 12. Geheimhouding

Opdrachtgever en Overeem zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 21: Geldend recht

21.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Overeem en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Overeem en de wederpartij op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

21.3 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Overeem.


Artikel 24: Algemene voorwaarden

24.1 Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

24.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Parkeren